Corona overleg ondernemersverenigingen en gemeente Beekdaelen

Op 9 april jl. heeft een eerste verkennend overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de ondernemersverenigingen in Beekdaelen, de wethouder Roy van der Broek en ambtenaren over de stand van zaken als gevolg van de coronacrisis. 

In dit overleg zijn, na een korte introductie, een aantal zaken aan de orde gekomen, zoals de stand van zaken van genomen maatregelen door de gemeente, uitwisseling van ervaringen, opmerkingen en aandachtpunten, gedachtewisseling over wat nodig is en er zijn (aanvullende) afspraken gemaakt.

Noodloket

Binnen het door de gemeente ingerichte Noodloket, dat geopend is voor ondernemers woonachtig in de gemeente Beekdaelen in het kader van de tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers (TOZO), hebben ruim 700 ondernemers een aanvraag gedaan en ca 300 ondernemers hebben hierop, op eigen verzoek, een voorschot ontvangen. De regeling betreft een inkomensondersteuning voor 3 maanden (mrt-mei 2020). De afhandeling van de aanvragen wordt grotendeels verzorgd door het Zelfstandigenloket in Maastricht en voor een deel door Intermezzo. De betrokken ondernemers hebben hierover brieven van de gemeente ontvangen.

Inmiddels is het noodloket gesloten, maar via de website van de gemeente kan er contact worden gezocht voor nazorg. Ook is sinds 15 april het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal geopend. Kijk voor meer informatie op https://www.beekdaelen.nl

Reacties ondernemers en denktank coronacrisis voor ondernemers

Ondernemers reageren verschillend op de crisis. Er zijn ondernemers die zich snel aanpassen en creatief zijn om toch omzet te kunnen draaien. Ook zijn er ondernemers die over voldoende middelen beschikken om het nog even uit te kunnen zingen. Helaas zijn er ook ondernemers die ondanks de ondersteuning het water tot aan de lippen staat!

Om ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen om te kunnen blijven opereren is denkkracht nodig. Samen met de gemeente en de vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen wordt er een denktank gevormd. Daarbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van de aanpak ‘Streetwise’, waarbij 30 eindejaarsstudenten van Zuyd Hogeschool mee zullen ondersteunen.

Masterclass voor uitwerking ideeën

Heeft u voorbeelden van ondernemers die op een creatieve manier omgaan met de problemen die deze roerige tijd met zich meebrengen? Dan horen wij dat graag van u! Wij verzamelen deze voorbeelden en spelen ze door aan studenten van Hogeschool Zuyd, die deze creatieve ondernemers dan gaan interviewen.

Uit alle voorbeelden worden uiteindelijk een aantal winnaars benoemd, die een masterclass aangeboden krijgen om zo nog meer rendement uit hun creatieve idee te halen.

Communicatie via huis aan huis weekbladen

Om iedere burger te kunnen bereiken heeft de gemeente gekozen voor een nieuwsbrief in de vorm van een inlegvel in de Beekdaeler en Goed Nieuws. In deze nieuwsbrief zal in gelijke delen aandacht zijn voor:

  • Uitdragen van verhalen, steun en we doen het samen als ondernemers en gemeente
  • Regelingen en processen 
  • Creativiteit, mogelijkheden en toekomstbeelden
  • Hulp en ondersteuning voor natuurlijke personen

Regelgeving en handhaving

Vanuit de gemeente zal op een adequate manier aandacht en invulling worden gegeven aan, waar nodig, aangepaste regelgeving en handhaving. Dit om optimaal mee te werken aan goede acties en creativiteit. (Denk aan verruiming van terrassen i.v.m. 1.5m norm).

Voedselbanken slaan alarm

Naast de stagnatie in de schenkingen is er sprake van een vraagtoename. De gemeente gaat mogelijk voedsel inkopen en zal dit bij voorkeur bij lokale ondernemers doen.

De volgende vergadering is voor 28 april gepland en heeft u vragen of suggesties, schroom dan niet contact met ons op te nemen, zodat wij deze kunnen inbrengen in het overleg: info@businessclubbeekdaelen.nl